شبکه توزیع و پخش

شبکه توزیع و پخش

این گروه دارای ساختار کنترل شده و مناسب پخش و توزیع مویرگی برای تمام محصولات بوده است و تمامی محصولات تازه با بالاترین امکانات و سردخانه ها به مقصد عرضه می گردد، و با توجه به استفاده بهترین تجهیزات ردیابی این امکان برای شرکت وجود دارد که کلیه مراحل پخش و توزیع را تحت نظر دارد.