مزارع مرغ تخم گذار

مزارع مرغ تخم گذار

فارم تخمگذار این مجموعه دارای ۴۰۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار بوده است و همچنین دارای ۱۷۰ هزار قطعه پرورش پولت تخمگذار بوده که به صورت منظم این واحد پرورش، در حال پرورش مرغ و همچنین تولید تخم مرغ بوده است.