خوراک دام و طیور

خوراک دام و طیور

این کارخانه در راستای دان مصرفی فارم های گوشتی، فارم های تخمگذار و فارم های پرورش فعال می باشد.