پرورش دام

دام داری

این مجموعه دارای واحد پرورش گوسفند به ظرفیت ۱۰۰۰ قطعه می باشد که در راستای بهره برداری قسمت پرورش نژاد همو و هترو اهداف خود را پیش می برد.

دام سنگین